Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Degut a unes modificacions al portal web de l'Ajuntament de Ciutadilla, l'Associació d'Amics del Castell ha redirigit el seu portal web.

Nova adreça web de l'Associació Amics del Castell

Amics del Castell

Degut a unes modificacions al portal web de l'Ajuntament de Ciutadilla, l'Associació d'Amics del Castell ha redirigit el seu portal web.

L'Associació que aquest 24 de maig celebrarà els seus deu anys d'existència, ha modificat i renovat tres cops el seu portal web. En una de les renovacions es va perdre el comptador de visites, exactament l'abril de 2006 hi havia contemplades 6.520 visites. Actualment caldria sumar-li la xifra aproximada de 1.900 visites que s'han succeït en el transcurs d'aquest últims quatre anys.

La nova adreça web de l'Associació en aquests moments queda subjecta el domini ciutadillamedieval.cat i és la següen t http://www.castelldeciutadilla.cat/ 

Tanmateix l'adreça de correu electrònic continua essent la mateixa amicscastell@ciutadillamedieval.cat

Disculpeu les molèsties.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Actuacions : Funcionament i administració del consultori mèdic local de Ciutadilla - Servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals de Ciutadilla

L’ajuntament de ciutadilla ha rebut una subvenció de 7.500,00 euros per tal de finançar el servei de salvament i socorrisme de 2018 a les piscines municipals

L’ajuntament de ciutadilla ha rebut una subvenció de 2.189,76 euros per l’administració i funcionament del consultori mèdic local per al 2018-12-11

Diputació

Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Programa: d’arrendaments i subministraments Anualitat 2018 Import de l’ajut 5.406,26 Euros

Diputació

Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

L’ajuntament de Ciutadilla ha estat subvencionat amb 62.991,21 euros per a l’execució de la Urbanització del carrer Sant Isidre dins del  Pla extraordinari d’inversions locals de la Diputació de Lleida 2017 i 2018 (pla de reforç municipal).

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Diputació

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació de Projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya, Ciutadilla (Urgell) modificació de juliol 2018, amb l'import de 50.000 euros.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

Aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana PMU-1 Antiga Caserna de Ciutadilla per Resolució d'Alcaldia de data 22 d'agost de 2019, de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, Plaça Major nº1 de Ciutadilla, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. L'horari de les oficines és: dimarts i dimecres de 9:00 a 13:30 i dijous de 16:30 a 20:30.

Ciutadilla, 23 d'agost de 2019

L'alcalde, Òscar Martínez Agustí

 

Enllaç al document

Fitxers adjunts

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida a atorgat a l'Ajuntament de Ciutadilla un ajut per al programa d'arrendaments i subministraments per l'any 2019, amb un import de 5.406,26 Euros.

DIMECRES 31 DESEMBRE 1969

L'Ajuntament de Ciutadilla preveu contractar un/a jove en pràctiques remunerades a jornada completa durant 6 mesos per donar suport administratiu a l'àrea de secretaria-intervenció.

Requisits:
Tenir menys de 30 anys.
Inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO).
Inscrit/a Programa de Garantia Juvenil.
En possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol
oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.
Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
No haver participat en les convocatòries dels anys 2017 i 2018.

               

La contractació es farà mitjançant la subvenció del servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el Fons Social Europeu.

Cap resultat en la cerca.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

Document Actions