Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Decret 44/2020 Cancel·lació XVIII Fira Medieval de Ciutadilla davant la crisi del coronavirus

DILLUNS 30 MARÇ 2020

ANTECEDENTS DE FET

Atès que estava previst la celebració de la XVIII Fira Medieval del municipi pels propers dies 1-3 de maig de 2020.

Atès a les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació ocasionada per la pandèmia del Covid-19.

Atès que el Congres dels Diputats va autoritzar el 25/03/20 la pròrroga de l’estat d’alarma fins al diumenge 12 d’abril.

Atès que els experts adverteixen que és molt probable que les mesures acordades contra el Covid-19 s’hagin de prorrogar novament.

Vistes les recomanacions formulades per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques, per les quals s'estableixen mesures de protecció bàsiques per evitar la propagació per contagi consistents en la separació entre persones per assegurar a la ciutadania i frenar la pandèmia mitjançant el confinament domiciliari obligatori previst , ara per ara, fins al 12 d’abril de 2020 .

Atès que l’article núm. 2 de l’ordenança fiscal núm.14 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions situats en terrenys d’ús públic, estableix que constituïx el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’ aprofitament especial dels terrenys d’ ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

FONAMENTS DE DRET

 Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 Article 53 del RD 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 Ordenança Fiscal 14 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions situats en terrenys d’ús públic.

RESOLC: Ajuntament de Ciutadilla Plaça Major 1 25341 Ciutadilla

PRIMER.- Declarar la cancel·lació de totes les activitats previstes per la XVIII Fira medieval que s’havia de celebrar entre els dies 1-3 de Maig de 2020 al municipi de Ciutadilla com a mesura preventiva per evitar la propagació del Covid-19.

SEGON.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts als paradistes de la fira medieval que ja han autoliquidat la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions situats en terrenys d’ús públic, donat que no podrà tenir lloc el fet imposable de la taxa.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.

QUART.-. Notificar aquesta resolució als interessats .

CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.

l'Alcalde

Òscar Martínez Agustí

Document Actions