Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

XXI Trobada de Grups de Recreació Medieval 2023
 • Quan 29/04/2023 a 09:00 a 01/05/2023 a 10:00
 • Afegeix un esdeveniment al calendari iCal
ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL CASAL MUNICIPAL DE CIUTADILLA

ARRANJAMENT DE LA COBERTA DEL CASAL MUNICIPAL DE CIUTADILLA

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació Arranjament de la coberta del Casal municipal de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 15.300,00 euros

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ARRANJAMENT DE LES COBERTES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CIUTADILLA

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ARRANJAMENT DE LES COBERTES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CIUTADILLA

La diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació d’arranjament de les cobertes del cementiri municipal de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020-2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori, per import de 21.396,39 euros.

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ARRANJAMENT DE FRAGMENTS DE PAVIMENTACIÓ I SANEJAMENT DEL C/ MIRADOR DEL RIU CORB

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’ARRANJAMENT DE FRAGMENTS DE PAVIMENTACIÓ I SANEJAMENT DEL C/ MIRADOR DEL RIU CORB

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació d’Arranjament de fragments de pavimentació i sanejament del c/ Mirador del Riu Corb, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 8.724,50 euros.

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA PAVIMENTACIÓ DELS VIALS DEL SECTOR DEL PORTAL DEL GEL C/ SANT ISIDRE I C/ CÈSAR MARTINELL DE CIUTADILLA

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA PAVIMENTACIÓ DELS VIALS DEL SECTOR DEL PORTAL DEL GEL C/ SANT ISIDRE I C/ CÈSAR MARTINELL DE CIUTADILLA

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació de pavimentació dels vials del sector del portal del gel c/ Sant Isidre i c/ Cèsar Martinell de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 38.576,42 euros.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Degut a unes modificacions al portal web de l'Ajuntament de Ciutadilla, l'Associació d'Amics del Castell ha redirigit el seu portal web.

Nova adreça web de l'Associació Amics del Castell

Amics del Castell

Degut a unes modificacions al portal web de l'Ajuntament de Ciutadilla, l'Associació d'Amics del Castell ha redirigit el seu portal web.

L'Associació que aquest 24 de maig celebrarà els seus deu anys d'existència, ha modificat i renovat tres cops el seu portal web. En una de les renovacions es va perdre el comptador de visites, exactament l'abril de 2006 hi havia contemplades 6.520 visites. Actualment caldria sumar-li la xifra aproximada de 1.900 visites que s'han succeït en el transcurs d'aquest últims quatre anys.

La nova adreça web de l'Associació en aquests moments queda subjecta el domini ciutadillamedieval.cat i és la següen t http://www.castelldeciutadilla.cat/ 

Tanmateix l'adreça de correu electrònic continua essent la mateixa amicscastell@ciutadillamedieval.cat

Disculpeu les molèsties.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Actuacions : Funcionament i administració del consultori mèdic local de Ciutadilla - Servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals de Ciutadilla

L’ajuntament de Ciutadilla ha rebut una subvenció de 7.500,00 euros per tal de finançar el servei de salvament i socorrisme de 2019 a les piscines municipals

L’ajuntament de Ciutadilla ha rebut una subvenció de 2.100,00 euros per l’administració i funcionament del consultori mèdic local per al 2019.

Diputació

Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Programa: d’arrendaments i subministraments Anualitat 2018 Import de l’ajut 5.406,26 Euros

Diputació

Amb la col·laboració de: Diputació de Lleida

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

L’ajuntament de Ciutadilla ha estat subvencionat amb 62.991,21 euros per a l’execució de la Urbanització del carrer Sant Isidre dins del  Pla extraordinari d’inversions locals de la Diputació de Lleida 2017 i 2018 (pla de reforç municipal).

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Diputació

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació de Projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació d’un tram de l’Av. Catalunya, Ciutadilla (Urgell) modificació de juliol 2018, amb l'import de 50.000 euros.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana PMU-1 Antiga Caserna de Ciutadilla per Resolució d'Alcaldia de data 22 d'agost de 2019, de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, Plaça Major nº1 de Ciutadilla, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. L'horari de les oficines és: dimarts i dimecres de 9:00 a 13:30 i dijous de 16:30 a 20:30.

Ciutadilla, 23 d'agost de 2019

L'alcalde, Òscar Martínez Agustí

 

Enllaç al document

Fitxers adjunts

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida a atorgat a l'Ajuntament de Ciutadilla un ajut per al programa d'arrendaments i subministraments per l'any 2019, amb un import de 5.406,26 Euros.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

                      COMUNICAT

L’Ajuntament de Ciutadilla només realitzarà  atenció telefònica i telemàtica en els serveis d’atenció al públic.

Atenent les mesures dictades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en la Instrucció 2/2020, de 11 de març, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 i més en especial fent referència al punt 3.4 d’Atenció al Públic, l’Ajuntament només realitzarà  serveis d’atenció al públic mitjançant l’atenció telefònica i digital.

Per aquest motiu, les persones que desitgin realitzar consultes a l’ajuntament ho hauran de fer mitjançant:

El telèfon : 973303010 en horari de 08:00 a 15:00 h.

El correu electrònic ajuntament@ciutadilla.cat o bé per tramitació telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament www.seu-e.cat/ca/web/ciutadilla.

Per aquelles persones que visquin soles i no tinguin atenció familiar per tal d’ajudar-les en les compres i subministres que puguin necessitar i per evitar la necessitat de sortir al carrer ,  l’Ajuntament crea l’atenció domiciliària  trucant al 675975645 Sr. Andreu  (Botiga de Ciutadilla).

                                                               CONSULTORI MÈDIC:

Treballarà a porta tancada, caldrà trucar al telèfon  973303246 el seu horari habitual per totes aquelles consultes que els usuaris necessitin fer i davant una patologia que hagi de ser visitada i no es pugui demorar, aquesta es realitzarà al consultori prèvia conformitat de l'equip sanitari.

 

Demanem també, que si no es estrictament imprescindible els veïns de segones residències que actualment no estan al poble s'abstinguin de venir, disculpeu les molèsties.

Galeria d'imatges

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Decret núm. 40/2020

Antecedents de fet

 Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Atès que cal protegir la salut i la seguretat dels veïns i veïnes dels Ciutadilla, garantint-los la prestació dels serveis municipals bàsics, i al mateix temps assegurar que els treballadors i treballadores municipals no prenguin riscos sanitaris ni posin en risc la resta de ciutadans i ciutadanes.

 

FONAMENTS DE DRET

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 • Article 53 del RD 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
 • Llei Orgànica 4/1981,  d’1  de  juny,  dels estats  d’alarma,  excepció  i 
 • Instrucció 3/2020,  de  13  de  març,  sobre  mesures  preventives,  de  protecció  i organitzatives   d’aplicació   al   personal   al   servei   de   l’Administració   de   la Generalitat amb motiu del coronavirus,

 

Fent ús de les meves facultats,

 

RESOLC

 

Primer.- Romandran tancades al públic les oficines municipals, el local social (cafè del sindicat), l’Escola de Ciutadilla, el Castell de Ciutadilla, així com la resta d’equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu fins a 30 de març (podent prorrogar-se aquesta situació segons les directrius que estableixi l’Estat). A més, se suspenen tots els actes públics com privats organitzats a la localitat que comportin presència de persones.

 

Segon.- S’adopten les següents mesures:

 

 • Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu

de l’Ajuntament, la qual serà preferentment telefònica i electrònica, en tot allò que sigui

possible, i només excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents, respectant sempre les

mesures de seguretat establertes.

 

Al personal que li sigui possible, realitzarà les seves tasques mitjançant teletreball, aquesta modalitat requereix el compliment de l’horari establert en les mateixes condicions que el presencial i estarà subjecte al corresponent control o verificació.

 

 • El Consultori mèdic treballarà a porta tancada, caldrà trucar al telèfon 973303246 el seu horari habitual per totes aquelles consultes que els usuaris necessitin fer i davant una patologia que hagi de ser visitada i no es pugui demorar, aquesta es realitzarà al consultori prèvia conformitat de l'equip sanitari.

 

 • Per a aquelles activitats presencials com les de neteja de dependències municipals: s’haurà d’utilitzar guants i mascareta i s’extremaran les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.

 

 • A la Botiga de Ciutadilla, s’haurà d’utilitzar guants i mascareta i s’extremaran les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques. Així mateix, es garantirà la distància de 2 metres de seguretat entre els veïns que necessitin comprar.

 

Tercer.- Informar que com a novetat, la Botiga de Ciutadilla, trucant al 675975645, atendrà a domicili les comandes d’aquelles persones que ho necessitin i en especial, les que visquin soles i no tinguin atenció familiar, per tal d’ajudar-les en les seves compres i subministres, evitant així la necessitat de sortir al carrer.

 

Quart.- Demanar, tal i com es va fer en el comunicat de 13 de març de 2020, als veïns de segones residències que actualment no estan al poble, que s’abstinguin de venir, per tal d'evitar les concentracions nombroses de gent i proporcionar les condicions necessàries perquè els ciutadans estiguin a casa.

 

Cinquè.- La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es reiniciaran tant bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

 

Sisè.- La suspensió de les Sessions Ordinàries dels Òrgans col•legiats de l’Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients.

 

Setè.- L’apel•lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida a la tranquil•litat i responsabilitat dels veïns i les veïnes, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:

 

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

 

Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

 

Agencia de salut pública:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

 

Vuitè.- En tot allò, no previst en aquest decret s’aplicaran les mesures dictades pels òrgans de la Generalitat de Catalunya o l’Estat.

 

Novè.- L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins al 30 de març de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons l'evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

 

Desè.- Fer públic aquest acord i notificar-lo a tots els serveis municipals, als efectes oportuns.

Onzè.- Donar compte del present decret, en la propera sessió plenària que se celebri.

 

L'alcalde,

Òscar Martínez Agustí

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Congres dels Diputats va autoritzar el 25/03/20 la pròrroga de l’estat d’alarma fins al diumenge 12 d’abril.
Atès que aquest fet implica l’ampliació de les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació ocasionada per la pandèmia del Covid-19.
Atès que els experts adverteixen que és molt probable que les mesures acordades contra el Covid-19 s’hagin de prorrogar novament.
Atès que aquest ajuntament va acordar mitjançant decret 40/2020 del 17 de març de 2020, les mesures ha implementar fins a 30 de març de 2020, període en que inicialment finalitzava l’estat d’alarma.
FONAMENTS DE DRET
 Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Article 53 del RD 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC:
PRIMER.- Prorrogar les mesures acordades mitjançant decret núm.40/2020 del 17 de març de 2020, fins la finalització de totes les pròrrogues de l’estat d’alarma i condicionades segons l'evolució que tingui la pandèmia.
SEGON.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.

l'Alcalde
Òscar Martínez  Agustí

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació de l'arranjament del Portal del Gel de Ciutadilla, amb un ajut directe de 15.000 euros d'import i amb l'ajut del pla de dinamització local 2019 per import de 30.532,67 euros.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida , l'ajuntament ha sigut beneficiari de 1.622,30 euros per finançar la reparació de camins municipals dels danys causats pel temporal "DANA" del 22 i 23 d’octubre 2019.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida , l'ajuntament ha sigut beneficiari de 1.622,30 euros per finançar la reparació de camins municipals dels danys causats pel temporal "DANA" del 22 i 23 d’octubre 2019.

Ajuntament de Ciutadilla
Ajuntament de Ciutadilla

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

En data 5 de maig de 2021 es va produir l’acte de manera virtual de la VI edició dels Reconeixements Administració Oberta als ajuntaments i consells comarcals que atorga anualment l’AOC.
l'Ajuntament de Ciutadilla ha sigut un dels guardonats com a ens locals en la categoria d’ Ajuntaments d’1 a 500 habitants per la implantació , l’ús dels serveis de l'administració electrònica i per la transformació digital en la seva relació amb la ciutadania i en la gestió interna.

Contracte en pràctiques de 6 mesos, retribuït Perfil buscat: tècnic/a promoció turística Requisits mínim: cicle formatiu de grau mitjà en turisme o similar

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

L’Ajuntament de Ciutadilla busca una persona per cobrir tasques de suport en l’àrea de promoció turística. Aquestes tasques bàsicament consisteixen en realització d’un pla de promoció turística del  municipi, donar suport en les tasques de disseny de materials relacionats, díptics, web, difusió directa i indirecte dels actius, promoció del lloguers i usos dels espais del Castell de Ciutadilla.

 

 Per més informació de l’oferta poden contactar amb l’Oficina de Treball de Tàrrega, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

 Dyntra - La Transparencia de Generalitat de Catalunya – Generalidad de Cataluñalogo-vector-soc-servei-d-ocupacio-de-catalunya – Iniciativa Barcelona Open DataIdentitat corporativa. Garantia Juvenil

La contractació es farà mitjançant la subvenció del servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb el Fons Social Europeu.

Ordenances fiscals Vigents 2021

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

-Ordenances fiscals

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació de pavimentació dels vials del sector del portal del gel c/ Sant Isidre i c/ Cèsar Martinell de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 38.576,42 euros.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació de pavimentació dels vials del sector del portal del gel c/ Sant Isidre i c/ Cèsar Martinell de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 38.576,42 euros.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969


Expedient: 11/2022 Concurs de pintura
En base a les bases publicades el 01/04/2022 Concurs Artístic 01/05/2022 Fira Medieval
Ciutadilla. En el punt sis dicta que un cop constituït el jurat es publicarà a la web de l’Ajuntament.
La composició del Jurat és la següent:
President Pablo Maeso
Vocal Anna Armengol
Vocal Jordi Martí (Regidor de Cultura)
Vocal Mireia Ramon (Regidora i representant del
Patronat de Casa Valls)
Vocal Josep Gracia (President Amics del Castell)
Secretaria del Jurat Rosa Moncasi ( treballadora de
l’Ajuntament de Ciutadilla)

Obra guanyadora del 1r premi del concurs de pintura de la fira medieval de Ciutadilla 2022

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Amb motiu del XX aniversari de la Fira Medieval de Ciutadilla, se celebrà en data 01 de maig de 2022 un concurs de pintura ràpida, inspirada en els carrers i places del poble de Ciutadilla, en els seus edificis patrimonials (Castell, Casa Valls, Església, Molí fariner del Valls, Convent del Roser...) o el seu entorn immediat, així com, en les emocions i els sentiments que aquestes transmeten.

En la imatge s'observa el treball de pintura més creatiu i innovador, guanyador del primer premi per valor de 400 € i la possibilitat de fer una exposició a Casa Valls els mesos d'agost i setembre de 2022.

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb un ajut directe de 20.000,00 euros amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme la Instal·lació d’un espai lúdic i de salut per la gent gran al municipi.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació d’Arranjament de fragments de pavimentació i sanejament del c/ Mirador del Riu Corb, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 8.724,50 euros.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació d’Arranjament de fragments de pavimentació i sanejament del c/ Mirador del Riu Corb, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 8.724,50 euros.

La diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació d’arranjament de les cobertes del cementiri municipal de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020-2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori, per import de 21.396,39 euros.

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació d’arranjament de les cobertes del cementiri municipal de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020-2022, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori, per import de 21.396,39 euros.

XXI Trobada de Grups de Recreació Medieval 2023

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

La Diputació de Lleida ha col·laborat amb l'Ajuntament de Ciutadilla per dur a terme l'actuació Arranjament de la coberta del Casal municipal de Ciutadilla, amb l'ajut del Pla de cooperació municipal de la Diputació de Lleida per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021, per import de 15.300,00 euros

DIMARTS 30 DESEMBRE 1969

Cap resultat en la cerca.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.