Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Decret núm. 40/2020 pel qual es decreten les mesures implantades davant la situació provocada pel coronavirus

DIMECRES 18 MARÇ 2020

Decret núm. 40/2020

Antecedents de fet

 Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

 

Atès que cal protegir la salut i la seguretat dels veïns i veïnes dels Ciutadilla, garantint-los la prestació dels serveis municipals bàsics, i al mateix temps assegurar que els treballadors i treballadores municipals no prenguin riscos sanitaris ni posin en risc la resta de ciutadans i ciutadanes.

 

FONAMENTS DE DRET

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
  • Article 53 del RD 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
  • Llei Orgànica 4/1981,  d’1  de  juny,  dels estats  d’alarma,  excepció  i 
  • Instrucció 3/2020,  de  13  de  març,  sobre  mesures  preventives,  de  protecció  i organitzatives   d’aplicació   al   personal   al   servei   de   l’Administració   de   la Generalitat amb motiu del coronavirus,

 

Fent ús de les meves facultats,

 

RESOLC

 

Primer.- Romandran tancades al públic les oficines municipals, el local social (cafè del sindicat), l’Escola de Ciutadilla, el Castell de Ciutadilla, així com la resta d’equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu fins a 30 de març (podent prorrogar-se aquesta situació segons les directrius que estableixi l’Estat). A més, se suspenen tots els actes públics com privats organitzats a la localitat que comportin presència de persones.

 

Segon.- S’adopten les següents mesures:

 

  • Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu

de l’Ajuntament, la qual serà preferentment telefònica i electrònica, en tot allò que sigui

possible, i només excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents, respectant sempre les

mesures de seguretat establertes.

 

Al personal que li sigui possible, realitzarà les seves tasques mitjançant teletreball, aquesta modalitat requereix el compliment de l’horari establert en les mateixes condicions que el presencial i estarà subjecte al corresponent control o verificació.

 

  • El Consultori mèdic treballarà a porta tancada, caldrà trucar al telèfon 973303246 el seu horari habitual per totes aquelles consultes que els usuaris necessitin fer i davant una patologia que hagi de ser visitada i no es pugui demorar, aquesta es realitzarà al consultori prèvia conformitat de l'equip sanitari.

 

  • Per a aquelles activitats presencials com les de neteja de dependències municipals: s’haurà d’utilitzar guants i mascareta i s’extremaran les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.

 

  • A la Botiga de Ciutadilla, s’haurà d’utilitzar guants i mascareta i s’extremaran les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques. Així mateix, es garantirà la distància de 2 metres de seguretat entre els veïns que necessitin comprar.

 

Tercer.- Informar que com a novetat, la Botiga de Ciutadilla, trucant al 675975645, atendrà a domicili les comandes d’aquelles persones que ho necessitin i en especial, les que visquin soles i no tinguin atenció familiar, per tal d’ajudar-les en les seves compres i subministres, evitant així la necessitat de sortir al carrer.

 

Quart.- Demanar, tal i com es va fer en el comunicat de 13 de març de 2020, als veïns de segones residències que actualment no estan al poble, que s’abstinguin de venir, per tal d'evitar les concentracions nombroses de gent i proporcionar les condicions necessàries perquè els ciutadans estiguin a casa.

 

Cinquè.- La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es reiniciaran tant bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

 

Sisè.- La suspensió de les Sessions Ordinàries dels Òrgans col•legiats de l’Ajuntament, i en el cas que sigui indispensable de dur a terme alguna sessió plenària extraordinària, aquesta s’efectuarà a porta tancada, sense presència de públic, i amb adopció de les mesures de protecció escaients.

 

Setè.- L’apel•lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida a la tranquil•litat i responsabilitat dels veïns i les veïnes, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones. Recomanar i demanar que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:

 

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

 

Generalitat de Catalunya:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

 

Agencia de salut pública:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

 

Vuitè.- En tot allò, no previst en aquest decret s’aplicaran les mesures dictades pels òrgans de la Generalitat de Catalunya o l’Estat.

 

Novè.- L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins al 30 de març de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons l'evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

 

Desè.- Fer públic aquest acord i notificar-lo a tots els serveis municipals, als efectes oportuns.

Onzè.- Donar compte del present decret, en la propera sessió plenària que se celebri.

 

L'alcalde,

Òscar Martínez Agustí