Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pròrroga de les mesures implantades davant la situació provocada pel coronavirus establertes en el decret 40/2020 del 17 de març de 2020.

DILLUNS 30 MARÇ 2020

ANTECEDENTS DE FET
Atès que el Congres dels Diputats va autoritzar el 25/03/20 la pròrroga de l’estat d’alarma fins al diumenge 12 d’abril.
Atès que aquest fet implica l’ampliació de les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació ocasionada per la pandèmia del Covid-19.
Atès que els experts adverteixen que és molt probable que les mesures acordades contra el Covid-19 s’hagin de prorrogar novament.
Atès que aquest ajuntament va acordar mitjançant decret 40/2020 del 17 de març de 2020, les mesures ha implementar fins a 30 de març de 2020, període en que inicialment finalitzava l’estat d’alarma.
FONAMENTS DE DRET
 Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Article 53 del RD 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC:
PRIMER.- Prorrogar les mesures acordades mitjançant decret núm.40/2020 del 17 de març de 2020, fins la finalització de totes les pròrrogues de l’estat d’alarma i condicionades segons l'evolució que tingui la pandèmia.
SEGON.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n celebri.

l'Alcalde
Òscar Martínez  Agustí